0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

کاهش استهلاک و گرمای زیاد موتور خودرو هنگام فعالیت فقط با روغن کاری مستمر

قطعات درون موتور ممکن است.

چرا کیفیت فیلتر مهم است ؟

در فیلترهای بی کیفیت به دلیل استفاده از کاغذ نامناسب یا وجود درز در محل اتصال

کاغذ، فیلتراسیون به درستی انجام نمی شود و ذرات و آلودگی ها از فیلتر عبور نموده و

به تدریج وارد موتور می شوند. این آلاینده ها با خراش دادن سیلندر و پیستون موجب

آسیب جدی به موتور ماشین خواهند شد. چکیدن قطرات روغن از محل اتصال فیلتر، زنگ

زدن پوشش محفظه، تحمل نکردن فشار (شکاف برداشتن فیلتر) باعث خروج روغن از

مسیر روغنکاری موتور می شود.

ایجاد کمپرس ( روغن سوزی ) مصرف بیش از حد بنزین جوش آوردن، کاهش قدرت موتور

و گاهی شکستن سوپاپ و شاتون ( قطعات متحرک موتور ) و در نهایت ایست کامل موتور

جزو نتایج استفاده از فیلتر روغن نامرغوب بوجود بیاید.