0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

موتور فن رادیاتور (موتور فن 2 دور)

 برای جذب گرما و کم کردن گرمای موتور و پایین آمدن دمای مایع

داخل رادیاتور، از سیستم برقی و حسگر حرارتی استفاده می

شود.از پروانه و موتور برقی استفاده می شود. این موتور برقی که

نیروی آن توسط باتری تأمین می شود، دارای سیم پیچی خاصی

برای به حرکت درآوردن پروانه فن است. موتور فن با به حرکت

درآوردن پروانه فن باعث پایین آمدن دمای موتور خودرو می شود. با

ارسال فرمان توسط حسگر دمایی، موتور فن روشن می شود.

فرمانی که حسگر دما ارسال می کند، با بالا رفتن دمای آب ایجاد

می شود. موتور فن در قسمت جلویی قرار دارند و بر اساس نیاز

خودرو دارای یک یا دو موتور و پروانه فن است. بر اساس گرمای

موتور و درجه مایع خنک کننده، موتور فن خودرو دارای دو چرخش

تند و آرام است.


نماد اعتماد