0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

احتراق در موتور خودروها :داخلی یا خارجی

انواع موتورهای احتراق داخلی

1.دیزلی

2.توربینی-گازی

قسمت های اصلی موتور:

سیلندر قلب موتور است که پیستون در داخل آن بالا و پائین می رود. بیشتر خودروها

بیشتر از یک سیلندر دارند (۴،۶،۸ سیلندر) . در یک موتور چند سیلندر، سیلندر ها معمولا

در یکی از حالت های زیر چیده می شوند:

  • خطی
  • خطی با زاویه
  • Vشکل (خورجینی)
  • تخت 

حالت مختلف قرار گرفتن سیلندرها، مزایا و معایب مختلفی دارد که عبارتند از: نرمی،

هزینه ساخت و مشخصات ظاهری

به زودی بخش2 معرفی "موتور خودرو" رو

خواهیم داشت...


نماد اعتماد