0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

علاوه بر هم ترازی چرخ‌ها که منجر به لرزش فرمان خودرو می‌شود، عیوب رایج  دیگر

و دلایل عیوب و راه حل های رفع عیوب(موثر در زیروبند خودرو و لرزش فرمان) در

ادامه مقاله آمده است:

خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:

لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خُرد شده)

لقی در اهرم‌بندی (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خُرد شده)

خوردگی قطعات سگدست (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خُرد شده)

لقی یاتاقان چرخ (تعویض قطعه معیوب)

سفتی فرمان:

کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها (تنظیم باد تایرها)

اصطکاک در جعبه فرمان (روغن‌کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

اصطکاک در اهرم‌بندی (روغن‌کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

اصطکاک در کینگ پین (روغن‌کاری – تعویض قطعات خورد شده)

میزان نبودن فرمان (کستر-کمبر-تواین)

دفرمه شدن شاسی (شاسی را میزان کنید)

ضعیف شدن فنرهای جلو (تعویض فنرها)

گیج بودن فرمان خودرو:

کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها (تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)

لقی اهرم‌ها (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن‌کاری)

لقی دنده فرمان (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن‌کاری)

میزان نبودن چرخ‌های جلو (کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)

شل بودن اهرم‌ها (تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

لقی زیاد در کینگ‌ پین (تعویض قطعات خورد شده)

لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن)

معیوب بودن میله‌های تعادل دهنده (محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)

خودرو در حالت عادی رانندگی به یک سمت کشیده می‌شود:

نامیزان بودن فشار باد تایرها (باد تایرها تنظیم شود)

نامساوی بودن کمبر و یا کستر (تنظیم زوایا)

افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها (محکم بستن – تعویض قطعات معیوب)

سفت بودن یاتاقان چرخ (تنظیم مجدد – تعویض قطعات)

مسیر چرخ‌ها برابر نیست (مسیر چرخ‌ها را آزمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)

خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده می‌شود:

گیر کردن ترمز (بازدید ترمزها – تنظیم مجدد)

میزان نبودن باد تایرها (تنظیم فشار باد تایرها)

غلط یا نامساوی بودن کستر (تنظیم مجدد)

چرخ جلو در سرعت کم ،لرزش دارد:

نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها (تنظیم فشار باد تایرها)

لقی اهرم‌بندی (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

لقی کینگ‌پین (تعویض قطعات خورد شده)

لقی دو دنده فرمان (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو (تعویض – محکم کردن اتصالات)

درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن آن (تنظیم مجدد)

نامنظم بودن شیار تایر (تعویض تایر فرسوده)

چرخ‌های جلو در سرعت‌های زیاد ناپایداراند (لرزش در سرعت زیاد):

چرخ‌ها نامتعادل اند (چرخها را بالانس کنید)

چرخ‌ها به مقدار زیاد از حالت دایره‌ای خارج شده اند (در صورت اشکال تعویض شود)

معیوب بودن کمک فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)

پس زدن فرمان:

فشار باد تایر کم یا نامساوی است (تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)

افت کردن فنرها (محکم کردن اتصالات – تعویض – تعمیر)

معیوب بودن کمک فنرها (تعمیر و یا تعویض)

لقی اهرم‌بندی (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)

تایرها در سر پیچ‌ها صدا تولید می‌کنند:

زیاد بودن سرعت (پیچ‌ها را با سرعت کمتری دور بزنید)

کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها (تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

زوایای چرخ میزان نیست (آزمایش و تنظیم کنید)

رانندگی خشن و سخت:

زیاد بودن فشار باد تایرها (فشار باد چرخ‌ها را تا میزان صحیح کاهش دهید)

معیوب بودن کمک فنرها (تعمیر یا تعویض کنید)

ساییدگی نادرست تایرها:

ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد (تنظیم فشار باد تایرها)

ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد (تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

ساییدگی یکی از کناره‌های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر (زاویه کمبر را تنظیم کنید)

ساییدگی لبه‌دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچ‌ها (تواین یا تواوت را در سر پیچ‌ها تنظیم کنید – پیچ‌ها را با سرعت کمتری دور بزنید)

ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچ‌ها (ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید)

ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی (چرخ‌ها را میزان کنید – اهرم‌ها را تنظیم کنید)

ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد (برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

کج شدن خودرو در سر پیچ‌ها:

لق بودن میله تعادل دهنده (محکم کنید)

افت فنر یا ضعیف بودن فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)

صحیح نبودن کستر (تنظیم کنید)

شکستن فنر:

زیاد بودن بار خودرو (از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید)

لق بودن سنتر بولت یا مهره کرپی‌های یو شکل (مهره را محکم کنید)

معیوب بودن کنک فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)

سفت بودن گوشواره‌ی فنر (آن‌را آزاد کنید و یا تعویض کنید)

ضعیف بودن فنر:

شکستگی فنر برگی (آن‌را تعویض کنید)

ضعیف بودن کمک فنر (آن‌را تعویض کنید)

کوتاه شدن فنر مارپیچی (واشر بالایی اضافه کنید)

معیوب بودن کمک فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)


نماد اعتماد